1-اهدای کالا

شما با ثبت کالای خود تایید می نمایید که در ازای اهدای کالا هیچگونه مبلغی را به هیچ وجه در ازای اهدای کالای خود خارج از سامانه شیراز مدد دریافت نکرده اید و نخواهید کرد.