1-یک مؤسسه با چندین حساب کاربری

در صورت این که محرز شود که یک مؤسسه با چندین حساب کاربری در حال فعالیت است تمامی حساب های آن مؤسسه مسدود خواهد شد

2-پولشویی

در صورت این که محرز شود که یک مؤسسه در فعالیت های مرتبط با سامانه مرتکب پولشویی گشته حساب آن مؤسسه مسدود خواهد شد و مراتب به مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد