ورود افراد غیر مجاز به سامانه ممنوع است.

توجه : پرکردن فیلدهای ستاره دار اجباری است.

ثبت نام عضویت مؤسسه خیریه

حداکثر اندازه فایل : 6 MB
فرمت های مجاز : png jpg jpeg bmp
حداکثر اندازه فایل : 6 MB
فرمت های مجاز : png jpg jpeg bmp
فایل تعهدنامه را از لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل و مهر و امضا، اسکن فایل را بارگذاری نمایید. تعهدنامه


مشخصات کلی مؤسسه خیریه
مشخصات نماینده (کاربر مجاز) و مدیر عامل مؤسسه خیریهاطلاعات کاربری برای استفاده در سایت

تایید

مجموع اعداد را در کادر وارد کنید.