ورود افراد غیر مجاز به سامانه ممنوع است.

توجه : پرکردن فیلدهای ستاره دار اجباری است.

ثبت عضویت مؤسسه خیریه

حداکثر اندازه فایل : 6 MB
فرمت های مجاز : png jpg jpeg bmp
حداکثر اندازه فایل : 6 MB
فرمت های مجاز : png jpg jpeg bmp
فایل تعهدنامه را از لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل و مهر و امضا، اسکن فایل را بارگذاری نمایید و نسخه اصلی را به مدیر سامانه ارسال نمایید. تعهدنامه
حداکثر اندازه فایل : 6 MB
فرمت های مجاز : png jpg jpeg bmp
اسکن فایل مجوز فعالیت را بارگذاری نمایید.


مشخصات کلی مؤسسه خیریه
مشخصات کاربر مجاز و مدیر عامل مؤسسه خیریهاطلاعات کاربری برای استفاده در سایت

تایید

مجموع اعداد را در کادر وارد کنید.