اعلام نیازهای تایید شده در انتظار مساعدت نیکوکاران