درباره ما

سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

-

-

07136499100

-